O DigComp Edu

Všudypřítomnost digitálních technologií zásadním způsobem ovlivňuje téměř všechny aspekty našeho života: jak komunikujeme, pracujeme, jak trávíme volný čas, organizujeme své aktivity, jak přijímáme informace a poznáváme. Zároveň se mění způsob, jakým přemýšlíme a jak se chováme. Děti a mladí lidé si samozřejmě změny neuvědomují, technologie jsou pro ně samozřejmostí. To však zároveň neznamená, že jsou automaticky vybaveni potřebnými schopnostmi je efektivně ke svému maximálnímu prospěchu využívat.

Národní i evropská politika potvrzuje, že je třeba potřebnými digitálními kompetencemi vybavit všechny občany. Existuje nepřeberné množství iniciativ, které se snaží podpořit budování těchto kompetencí u žáků školou povinných. Často mají souvislost s kritickým myšlením a digitálním občanstvím. Ve většině evropských zemí v současné době dochází k úpravě oficiálních kurikulárních dokumentů, tak, aby tuto výše popsanou prioritu podpořily. Proto zároveň vzniká požadavek vybavit potřebnými kompetencemi též učitele. Jejich úkolem je připravit žáky na život a práci v digitální společnosti. Mnoho států EU již připravilo nebo právě připravuje nové vzdělávací a sebehodnotící programy pro přípravu a další vzdělávání učitelů.

Cílem Rámce DigCompEdu je reflektovat existující programy či nástroje a syntetizovat je do koherentního modelu, který umožní učitelům na všech úrovních srozumitelně hodnotit a rozvíjet své pedagogické digitální kompetence. Vznik tohoto Rámce není veden snahou podkopat národní, regionální a místní úsilí k dosažení digitálních kompetencí učitelů. Naopak, rozdílné přístupy jednotlivých států mohou přispět k produktivní debatě. Rámec DigCompEdu by měl podpořit další diskuzi s použitím stejného jazyka a logiky. Může být základem pro vývoj různých nadstavbových nástrojů (jako je náš Učitel21) a stát se vhodným podkladem pro nasměrování školské politiky na všech úrovních.